دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

  انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران براساس رسالت خود و در راستای دستیابی به اهداف علمی تعیین شده که تأثیرگزاری در اقتدار توسعه علمی کشور را به همراه خواهد داشت همه ساله بصورت نظام‌مند کنفرانس علمی- ملی خود را با مسئولیت یکی از دانشگاه‌های کشور به مورد اجرا می‌گذارد. براساس همین روند دوازدهمین کنفرانس